عشق تنها مرضی است که بیمارش از آن لذت می برد.
امتیاز رد شد.